صفحات خورشیدی در میدان نفتی تاریم
2024/05/11 17:01:51

صفحات خورشیدی نصب شده در این میدان نفتی در شمال غربی چین با حداکثر ظرفیت 1.3 میلیون کیلووات #نیروی_خورشیدی، برای اولین بار از مرز تولید 100 میلیون کیلووات ساعت در یک ماه عبور کردند و تا روز یکشنبه میزان تولید آنها به 101.44 میلیون کیلووات ساعت رسید که برای برآورده کردن تقاضای برق 600 هزار خانوار در طول یک سال کافی است. 

  • 2024/05/11 17:01:51
  • GMT+08:00
  • /