برداشت قارچ در «جانگ یه»
2024/05/09 12:50:15

کارگران در جانگ یه استان گان سو مشغول برداشت قارچ هستند و توانسته اند با همکاری شرکت ها، پایگاه ها و کشاورزان، مقیاس صنعت را با موفقیت گسترش دهند.

  • 2024/05/09 12:50:15
  • GMT+08:00
  • /