پاشلک معمولی
2024/05/06 20:40:18

این پرنده با سر گرد، دم کوتاه و منقار بلند «پاشلک معمولی» نام دارد و اکنون نیز دسته‌های مختلف آن در شهر نان جینگ، استان جیانگ سو، در حال یافتن زیستگاه مناسب و آماده شدن برای فصل تولید مثل هستند.

  • 2024/05/06 20:40:18
  • GMT+08:00
  • /