هنر عامیانه «شه هو»
2024/05/06 16:38:59

این جوانان در حال اجرای «شه هو» شامل مجموعه ای از نمایش های محلی سنتی در شهرستان «چینگ شو» استان «شان شی» در شمال غربی چین هستند.

  • 2024/05/06 16:38:59
  • GMT+08:00
  • /