کاخ سبز
2024/05/04 17:20:20

این ساختمان قلعه مانند در شهر شانگهای چین با پیچک هایی که سراسر آن را پوشانده، خود را آماده مبارزه با گرمای تابستان  کرده است!

  • 2024/05/04 17:20:20
  • GMT+08:00
  • /