برداشت خربزه زمستانی در «ون چانگ»
2024/05/01 16:51:57

کشاورزان با تمام در یک پایگاه کاشت خربزه زمستانی در ون چانگ، در جنوب چین مشغول آماده کردن محصول برای فرستادن به بازار هستند. 

  • 2024/05/01 16:51:57
  • GMT+08:00
  • /