ماهیخورک صیاد
2024/04/26 21:23:57

این پرنده که به آن ماهیخورک رودخانه‌ای می‌گویند مثل یک صیاد باتجربه در شهرستان «یینگ جیانگ» استان «یون نان» در جنوب غربی چین مشغول صید ماهی است.

  • 2024/04/26 21:23:57
  • GMT+08:00
  • /