به سبزی پیچک
2024/04/24 15:09:08

سراسر دیوارهای ساختمان این مدرسه ابتدایی در شهر نان نینگ، منطقه گوانگشی در جنوب چین چنان با پیچک پوشیده شده که گویی یک نقاشی امپرسیونیستی واقعی است.

  • 2024/04/24 15:09:08
  • GMT+08:00
  • /