برداشت کلپ در شرق چین
2024/04/21 20:35:31

ماهیگیران در رونگچنگ، استان شاندونگ در شرق چین، کلپ را برداشت می کنند. رونگچنگ که به عنوان "پایتخت کلپ چین" شناخته می شود، بیش از هر جای دیگری در چین، کلپ رشد می کند.

  • 2024/04/21 20:35:31
  • GMT+08:00
  • /