چیدن چای در نینگئر
2024/04/20 11:24:41

به مردم محلی بپیوندید تا در مراسم هر ساله چیدن چای در نینگئر هانی و شهرستان خودمختار یی، در استان یوننان جنوب غربی چین شرکت کنید. جایی که بیش از20000 هکتار برگ چای بهاره وارد فصل برداشت شده است.

  • 2024/04/20 11:24:41
  • GMT+08:00
  • /