برداشت کلم در «گوان یون»
2024/04/19 11:18:27

کشاورزان شهرستان گوان یون استان جیانگ سو در شرق چین مشغول برداشت محصول کلم نخستین روزهای فصل بهار هستند.

  • 2024/04/19 11:18:27
  • GMT+08:00
  • /