لحظه غذا دادن به جوجه توسط یک پرنده
2024/04/19 19:22:51

یک عکاس برای گرفتن این تصاویر نادر از یک پرنده خجالتی که به جوجه هایش غذا می دهد، هشت ساعت دوربین را در شاخه ها پنهان کرده است. این تصویر در بنگال غربی در شمال شرقی هند به ثبت رسیده است. نفس عمیق بکشید و این تصاویر خیره کننده را تحسین کنید.

  • 2024/04/19 19:22:51
  • GMT+08:00
  • /