طعم بهار در تالاب هوانگشان
2024/04/19 15:20:54

طعم بهار را در میان سرسبزی و آب‌های آبی در تالاب هوانگشان، استان آن‌هویی در شرق چین تجربه کنید. درختان سرسبز افرا و صنوبر، همراه با رودخانه جاری فنگ‌له، صحنه ای زیبا را مستقیماً از یک افسانه خلق می کنند.

  • 2024/04/19 15:20:54
  • GMT+08:00
  • /