شالیکاری مدرن در «می شان»
2024/04/18 11:13:42

با استفاده از قدرت فناوری در این پایگاه نمایشی کشاورزی هوشمند در شهر می شان، استان سی چوان در جنوب غربی چین شالیکاری به اوج خود رسیده است. 

  • 2024/04/18 11:13:42
  • GMT+08:00
  • /