خط آهن لهاسا- نینگ‌چی
2024/04/16 16:03:07

سفر با قطار در مسیر خط ‌آهن لهاسا-نینگ‌چی در منطقه خودمختار شی زانگ (تبت) در جنوب غربی چین با مشاهده شکوفه های هلو روی درختان زیبا هرگز خسته کننده نخواهد بود.

  • 2024/04/16 16:03:07
  • GMT+08:00
  • /