کتابفروشی مدرن «هوآی آن»
2024/04/14 20:51:17

در این کتابفروشی مردن در شهر هوآی آن، استان جیانگ سو در شرق چین، گروه زیادی از مردم به همین شکل خود را در دریایی از #کتاب غوطه ور کرده اند. 

  • 2024/04/14 20:51:17
  • GMT+08:00
  • /