ماموریت ماهواره رله چویه چیائو 2 به موفقیت کامل دست یافت
2024/04/12 11:35:26

اداره ملی فضایی چین در12 آوریل خبر داد که ماهواره رله  چویه چیائو 2 آزمایش ارتباط در مدار را انجام داد. پس از ارزیابی، سکوی ماهواره رله  و بارهای آن به طور عادی کار می کنند و عملکردها مطابق با تقاضای ماموریت هستند و می توانند خدمات ارتباطی رله داده  را برای فاز چهارم پروژه اکتشاف ماه و ماموریت های بعدی اکتشاف ماه داخلی و خارجی ارائه دهند. ماموریت به یک موفقیت کامل نائل آمد.

 در 6 آوریل، ماهواره  رله چویه چیائو 2 یک آزمایش ارتباطی را با کاوشگر چانگ ار 4  که در  یک ماموریت اکتشافی را در پشت ماه انجام داد. از 8 تا 9 آوریل، ماهواره رله چویه چیائو 2 با  کاوشگر چانگ ار 6  (در وضعیت زمین) آزمایش های ارتباطی را انجام داد.

در آینده، ماهواره  رله دچویه چیائو 2 خدمات ارتباطی رله ای را برای کاوشگر چانگ ار 4 و کاوشگر چانگ ار 6 که به زودی پرتاب می شود،  ارائه می دهد و در  فرصت های مناسب اکنشاف علمی مربوطه را انجام می دهد.


  • 2024/04/12 11:35:26
  • GMT+08:00
  • /