سد سلولی «سه دره»
2024/04/10 20:34:19

بزرگترین پروژه انرژی آبی جهان یعنی سد سلولی منطقه سه دره چین در سه ماهه اول سال 2024 شاهد عبور بیش از 30 میلیون تن محموله بوده است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، در مجموع 8080 کشتی از آن عبور کرده بودند. 

  • 2024/04/10 20:34:19
  • GMT+08:00
  • /