برداشت شیرین!
2024/04/06 16:12:33

برداشت شیرین! هلوهای تازه در مزرعه ای در شهرستان لتینگ، استان هه‌بی در شمال چین، قرمز و رسیده رسیده اند. این برداشت محصول باعث می شود سبد کشاورزان پر شود و لبخند آنها شکوفا شود 

  • 2024/04/06 16:12:33
  • GMT+08:00
  • /