فردای سبزتر و روشن تر
2024/04/06 12:10:13

 پروژه های انرژی جدید مانند فتوولتائیک خورشیدی به عنوان نمادهای قابل مشاهده توسعه آینده نگرانه در شهر شینگهوا در استان جیانگ سو در شرق چین ساخته و به کار گرفته شده اند.


  • 2024/04/06 12:10:13
  • GMT+08:00
  • /