زیبایی بهار در شینهوا
2024/04/04 12:48:06

سوار قایق شوید و از میان دریایی از گلهای کلزای شکوفه عبور کنید تا از زیبایی بهار در شینهوا، استان جیانگسو در شرق چین لذت ببرید.

  • 2024/04/04 12:48:06
  • GMT+08:00
  • /