برف بهاری پارک ملی جیوجایگو
2024/04/01 16:27:23

از مناظر برفی افسانه ای لذت ببرید! برف بهاری پارک ملی جیوجایگو در جنوب غربی استان سیچوان چین را پوشانده است.

  • 2024/04/01 16:27:23
  • GMT+08:00
  • /