خودنمایی بهار در گلخانه ای از یک پارک صنعتی کشاورزی مدرن
2024/03/31 20:27:29

خودنمایی بهار در گلخانه ای از یک پارک صنعتی کشاورزی مدرن در حومه جیاموسی، استان هیلونگجیانگ در شمال شرقی چین. جایی که کشاورزان مشغول انجام فعالیت های کشاورزی هستند. شهر جیاموسی از مزیت گلخانه برای افزایش راندمان تولید کشاورزی خود استفاده می کند.

  • 2024/03/31 20:27:29
  • GMT+08:00
  • /