مقام چینی: منطقه تایوان برای از سرگیری گفت وگوها باید به «اجماع 1992» بازگردد
2024/03/28 09:17:28

سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین چهارشنبه تاکید کرد که اگر تایوان واقعا قصد ازسرگیری مذاکرات را دارد باید به بنیادهای سیاسی تعریف شده در اجماع سال ۱۹۹۲ بازگردد که بیانگر اصل چین واحد است.

«چن بین هوا» سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین طی نشست مطبوعاتی گفت که صرفا صحبت از گفت وگو بدون انجام اقدامات مربوطه قانع کننده و صادقانه نیست.

این سخنگو همچنین بر اهمیت اصل چین واحد در تعامل با سرزمین اصلی تاکید کرد.

«چن» گفت: سرزمین اصلی چین از تقویت مبادلات و مذاکرات با احزاب سیاسی، گروه‌ها و نمایندگان منطقه تایوان بر اساس اصل چین واحد استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: موانع اساسی که مانع مشارکت حزب دموکراتیک مترقی منطقه تایوان در چنین مبادلاتی با سرزمین اصلی هستند، ریشه در موضع جدایی طلبانه آن‌ها دارد.

این سخنگو افزود تا زمانی که حزب دموکراتیک مترقی منطقه تایوان به پیشبرد توسعه صلح آمیز در سرتاسر این تنگه بر اساس اصل چین واحد متعهد باشد، از آن استقبال می‌شود.

وی افزود: صلح و ثبات تنها در صورتی حفظ می‌شود که مقامات حزب دموکراتیک مترقی موضع جدایی طلبانه خود را کنار بگذارند، برای ادامه یافتن به اصطلاح «استقلال تایوان» از همکاری با نیروهای خارجی دست بکشند. آنها باید از تحریکات خودداری کنند و به اجماع سال ۱۹۹۲ بازگردند که بیانگر اصل چین واحد است.

  • 2024/03/28 09:17:28
  • GMT+08:00
  • /