صید ماهی پلپ در شرق چین
2024/03/26 15:19:21

فرارسیدن هنگام صید ماهی کلپ!  ماهیگیران در منطقه رونگ چنگ در استان شاندونگ در شرق چین، در حال صیدماهی کلپ هستند. 

  • 2024/03/26 15:19:21
  • GMT+08:00
  • /