نقش طبیعت در «چیان تانگ»
2024/03/24 16:56:18

پس از جزر و مد رودخانه چیان تانگ در جیا شینگ، استان جه جیانگ، نقش هایی به شکل درخت روی زمین ظاهر شده که از دور شبیه به یک "اژدهای غول پیکر" هستند که بدن و پنجه های آن به وضوح قابل مشاهده است.

  • 2024/03/24 16:56:18
  • GMT+08:00
  • /