لانه های کبوتر پارک «شی جین»
2024/03/22 15:41:39

این لانه های کبوتر در پارک فرهنگ شی جین شهر هان دان استان هه بی نه تنها برای کبوترها سرپناه فراهم می کنند بلکه به بهینه سازی زیست بوم این منطقه نیز کمک می کنند.

  • 2024/03/22 15:41:39
  • GMT+08:00
  • /