صنعت تولید قارچ
2024/02/29 15:38:35

در یک شرکت تولید قارچ در پارک صنعتی باجی تان در شهر جانگ یه در استان گانسو، خوشه هایی از قارچ های قهوه ای در امتداد تسمه نقاله به دست کارگران می رسد که مشغول کار بر روی آن ها هستند. 

  • 2024/02/29 15:38:35
  • GMT+08:00
  • /