برگزاری جلسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برای بررسی گزارش کار دولت
2024/02/29 16:11:58

روز پنج شنبه 29 فوریه، دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین با برگزاری یک جلسه به بحث و بررسی در مورد پیش نویس «گزارش کار دولت» پرداخت که قرار است توسط شورای دولتی به دومین نشست چهاردهمین مجلس ملی نمایندگان خلق ارائه شود. شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، ریاست این جلسه را برعهده داشت.

  • 2024/02/29 16:11:58
  • GMT+08:00
  • /