طوطی الکساندرین
2024/02/28 15:33:50

یک طوطی الکساندرین یا شاه طوطی تحت حفاظت درجه دو دولتی در چین اخیرا توسط یک عکاس در شهرستان لانگ لینگ، شهر بائوشان در جنوب غربی چین مشاهده شد. این کشف یک منطقه توزیع جدید از این گونه در کشور را ثابت می کند.

  • 2024/02/28 15:33:50
  • GMT+08:00
  • /