تای چی
2024/02/27 15:28:25

تای چی، یک مراقبه چینی و ورزش رزمی و سلامت است که در کاهش فشار خون موثرتر از یک تمرین هوازی شدید است. بنابراین بر اساس مطالعه اخیر به رهبری محققین چینی گزینه ای غیردارویی برای بیماران در مراحل اولیه برای کنترل فشار خون بالا ارایه می کند. 

  • 2024/02/27 15:28:25
  • GMT+08:00
  • /