ایالات متحده دستاوردهای بزرگ چین در اجرای تعهداتش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نادیده می‌گیرد
2024/02/26 10:44:34

وزارت بازرگانی چین به گزارشی که چندی پیش توسط دفتر تجاری ایالات متحده در مورد «اجرای تعهدات چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2023» واکنش داد.

 در یک نشست خبری یکی از خبرنگاران پرسید: دفتر تجاری ایالات متحده با انتشار گزارشی درمورد اجرای تعهدات چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2023 ، دست آوردهای چین در اجرای تعهداتش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را تکذیب ، نظام و سیاستهای اقتصادی و تجاری چین را متهم به ایجاد چالش‌های بزرگ کرده است. نظر وزارت بازرگانی چین در این باره چیست؟

مقامی از وزارت بازرگانی چین در پاسخ گفت که چین از اتهامات نادرست این گزارش آگاه شده است. ایالات متحده دستاوردهای بزرگ چین در اجرای تعهداتش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نادیده می‌گیرد، دستاوردهای چشمگیر چین در توسعه اقتصاد بازار سوسیالیستی و اصلاحات و گشایش را مخدوش می‌کند، کمک‌های مهم چین برای توسعه سیستم تجاری چندجانبه و توسعه اقتصادی جهان را انکار می‌کند و با استفاده از استانداردهای مستبدانه و بی‌اساس سیاست‌های اقتصادی و تجاری چین را مورد انتقاد قرار می‌دهد، اقدامات تجاری مشروع چین را "اجبار اقتصادی" می خواند. آمریکا همچنین قصد دارد با سیاه جلوه دادن سفیدی تدابیر و واکنش چین به محاصره و سرکوب آمریکا را "انزوای داوطلبانه" بخواند و چین را متهم به ایجاد "ظرفیت  مازاد تولید" می کند. همه این موارد به طور کامل نشان دهنده یکجانبه گرایی و رفتار قلدرمآبانه ایالات متحده هستند و چین قاطعانه با آن مخالف است.

  • 2024/02/26 10:44:34
  • GMT+08:00
  • /