ادامه مرمت کلیسای نوتردام
2024/02/25 09:55:13

این منظره برج محل نصب خروس و صلیب کلیسای نوتردام پاریس را نشان می دهد که در سال 2019 در اثر آتش سوزی فرو ریخته بود و اکنون کارهای مرمت آن همچنان ادامه دارد.

  • 2024/02/25 09:55:13
  • GMT+08:00
  • /