معبد بزرگ بائوئن در شهر نان جینگ
2024/02/23 09:44:07

معبد بزرگ بائوئن در شهر نان جینگ، معروف به پاگودای چینی، فرصتی بزرگ برای تجربه فرهنگ سنتی چین ارایه می دهد. 

  • 2024/02/23 09:44:07
  • GMT+08:00
  • /