«موج درخت»
2024/02/20 09:23:19

این نقش که شبیه به یک درخت است در واقع با امواج دریا در سواح دریای زرد در شهر «چی دونگ» استان «جیانگ سو» چین ایجاد شده است. تداوم برخورد امواج به ساحل باعث فرسایش آن به شکل یک درخت شده که به نوعی استادی طبیعت در پدید آوردن مناظر خارق العاده را نشان می دهد. 

  • 2024/02/20 09:23:19
  • GMT+08:00
  • /