منطقه دیدنی "شی باتی"
2024/02/15 23:07:53

عکس های گرفته شده منطقه دیدنی "شی باتی" یکی از نقاط فتوژنیک در چونگ چینگ در جنوب غربی چین را نشان می دهد.

  • 2024/02/15 23:07:53
  • GMT+08:00
  • /