برنامه چین برای تقویت کیفیت آموزش مدارس خصوصی با آموزگاران بازنشسته
2024/02/14 09:56:42

بر اساس یک بخشنامه جدید، چین به وسیله ترغیب آموزگاران بازنشسته مجرب برای کمک به کار آنها، به دنبال بهبود کیفیت آموزش در مدارس خصوصی است.

این بخشنامه که وزارت آموزش آن را منتشر کرده، یک کارزار ویژه برای ترغیب آموزگاران بازنشسته به حمایت از تدریس و تحقیق در مدارس خصوصی، به ویژه موسسات آموزش عالی، ایجاد خواهد شد.

پیش بینی می‌شود پس از آغاز این کارزار، هر سال حدود 20 هزار معلم انتخاب شوند.

بر اساس این بخشنامه، آموزگاران بازنشسته تشویق می‌شوند تا به کار در مدارس خصوصی در مناطق غربی چین و مناطق گروه‌های اقلیت قومی کمک کنند.

در این بین، انتظار از مدارس این است که که سیستم‌های مربی را برای آموزگاران بازنشسته راه اندازی کنند تا دانش و تجربه خود را با همکاران جوان خود به اشتراک بگذارند.

 


  • 2024/02/14 09:56:42
  • GMT+08:00
  • /