مزرعه چای زیر آفتاب
2024/02/13 14:59:54

زیر تابش ملایم آفتاب، مزرعه چای در ناحیه سیمائو در پوآر، استان یون نان جنوب غربی چین، با رنگ سبز موج دار و اندکی فضای مه آلود، همچون سرزمینی رویایی به نظر می رسد. 

  • 2024/02/13 14:59:54
  • GMT+08:00
  • /