بیان سخنگوی گارد ساحلی چین به ورود غیر قانونی فیلیپین به جزیره «هوانگ یان»
2024/02/12 10:52:46

گان یو سخنگوی مطبوعاتی گارد ساحلی چین خبر داد، از روز 2 تا 9 فوریه، کشتی 9701 گارد ساحلی فیلیپین چندین بار به طور غیرقانونی وارد حوزه های آبی جزیره «هوانگ یان» چین شد. گارد ساحلی چین با توجه به این که هشدارهای متعددش نادیده گرفته شد، طبق قانون اقدام به کنترل مسیر حرکت و خروج آن کرد، ضمن این که این عملکرد حرفه ای و مطابق با استاندارد صورت گرفت.

این سخنگو افزود: چین حاکمیت غیرقابل انکار بر جزیره هوانگ یان و آب های مجاور آن دارد. گارد ساحلی چین مانند همیشه جهت دفاع از حقوق و اجرای قانون در آب های تحت صلاحیت چین عملیات در  پیش می گیرد و قاطعانه از حاکمیت ملی و حقوق و منافع دریایی خود محافظت می کند.


  • 2024/02/12 10:52:46
  • GMT+08:00
  • /