رقص اژدها برای استقبال از سال نوی چینی
2024/02/08 10:46:49

 سال اژدها زمانی است که سنت های عامیانه برگزار می شود! اهالی دهکده بائوزنگ در شهر گویی لین، منطقه گوانگ شی در جنوب چین به خوبی می دانند که چگونه با اجرای رقص اژدهای خود با ویژگی های باستانی و خردمندانه از سال نو چینی استقبال کنند. 

  • 2024/02/08 10:46:49
  • GMT+08:00
  • /