تکاپوی مردم لهاسا در آستانه سال نوی چینی از دریچه دوربین
2024/02/08 09:37:38

فقط چند روز به آغاز سال نوی چینی باقی مانده و مردم شهر لهاسا مرکز منطقه خودمختار «شی‌زانگ» (تبت) در جنوب غربی چین نیز مانند سایر چینی‌ها بشدت در تکاپوی آماده شدن برای سال اژدها هستند.

شروع عید بهار 2024 یا سال نو چینی 10 فوریه (21 بهمن) خواهد بود و سال اژدها آغاز می‌شود.

تصاویر حاضر را عکاس خبرگزاری «شین‌هوا» در تاریخ 6 فوریه (17 بهمن) گرفته است.

   

  • 2024/02/08 09:37:38
  • GMT+08:00
  • /