میمون های برگ عینکی
2024/02/08 21:51:00

گروهی از میمون های برگ عینکی همراه با بچه میمون های طلایی، گونه درجه یک که توسط دولت محافظت می شود، در حال جست و جوی غذا در حفاظتگاه طبیعی ملی گاولی گونگ شان در جنوب چین هستند.

  • 2024/02/08 21:51:00
  • GMT+08:00
  • /