آماده اید که برای سواری رایگان لباس بپوشید؟
2024/02/07 21:31:11

آماده اید که برای سواری رایگان لباس بپوشید؟ مسافرانی که در طول تعطیلات سال نو چینی در سوجو، جیانگ سو در شرق چین، لباس هان فو یا لباس های اقلیت های قومی چینی به تن داشته باشند می توانند در طول این مدت از سفرهای مترو بدون بلیت لذت ببرند.

  • 2024/02/07 21:31:11
  • GMT+08:00
  • /