رقص اژدهای قوم میائو
2024/02/06 22:39:34

زنان گروه قومی بای در دالی، استان یون نان در جنوب غربی چین، سال آینده اژدها را با اجرای رقص اژدها روی نیمکت چوبی جشن می گیرند که مجموعه ای از هنرهای عامیانه مختلف مانند خوشنویسی، نقاشی، برش کاغذ و مجسمه سازی را ادغام می کند. افردای که لباس های سنتی بر تن دارند رقص اژدها روی نیمکت چوبی را در رویدادهای مهم جشنواره اجرا می کردند. 

  • 2024/02/06 22:39:34
  • GMT+08:00
  • /