ضیافت میز طولانی
2024/02/06 15:37:28

در وسط سرمای زمستان، مردم در یک ضیافت میز طولانی متشکل از 36 میز بلند و غذاهای محلی در شهر هوانگ شان، استان آن هویی در شرق چین، در یک گردهمایی گرم و صمیمی شرکت کردند.

در وسط سرمای زمستان، مردم در یک ضیافت میز طولانی متشکل از 36 میز بلند و غذاهای محلی در شهر هوانگ شان، استان آن هویی در شرق چین، در یک گردهمایی گرم و صمیمی شرکت کردند.

  • 2024/02/06 15:37:28
  • GMT+08:00
  • /