برداشت فراوان ماهی از دریاچه ای در روستای لائوپو
2024/02/04 14:34:45

آب های یخ زده نمی توانند جلوی دست های فداکار ماهی گیران را بگیرند، زیرا  یخ ها را می شکنند تا یک برداشت فراوان ماهی از دریاچه ای در روستای لائوپو در شهر تانگ شان، استان هه بی در شمال چین داشته باشند.

  • 2024/02/04 14:34:45
  • GMT+08:00
  • /