تاخت و تاز سوارکاران و اسب هایشان در میان برف
2024/02/03 19:30:40

تاخت و تاز سوارکاران و اسب هایشان در میان برف سنگین در هگزیگن شهر چی فنگ، منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین. 

  • 2024/02/03 19:30:40
  • GMT+08:00
  • /