پنل های خورشیدی از کوه های پوشیده از برف
2024/02/02 19:22:16

پنل های خورشیدی از کوه های پوشیده از برف زیر نور خورشید برای پیشبرد توسعه سبز شهرستان رویی چنگ در استان شانشی در شمال چین انرژی دریافت می کنند.

  • 2024/02/02 19:22:16
  • GMT+08:00
  • /