بازدید دیپلمات‌ها از هاربین
2024/02/01 10:09:39

گروهی از دیپلمات‌ها و مقامات کشورهای مختلف به منظور آشنایی با فرصت‎ها و پروژها‎ی مختلف در جهت همکاری مشترک و تبادل تجربه از شهر هاربین استان های لونگ جیانگ در شمال شرقی چین بازدید کردند. فرصت های توسعه سبز، ورزش های زمستانی و صنعت گردشگری در مرکز توجه این بازدید قرار داشتند. 

  • 2024/02/01 10:09:39
  • GMT+08:00
  • /