رقص زیبای اژدها
2024/02/01 14:13:19

رقص  چشمگیری اژدها در میان گدازه های درخشان آتش بازی، منظره شبانه خیره کننده ای را در منطقه دادوکو در جنوب غربی چونگ چینگ چین ایجاد کرده و حال و هوای فوق العاده ای از جشن و شادی روزهای پیش رو  ایجاد می کند. 

  • 2024/02/01 14:13:19
  • GMT+08:00
  • /